Qardan Hasanah

Committee Members

  • Janab Aamil Saheb Yusuf bhaisaheb H. Mohammedi – President
  • Shk. Mustafa bhai Shk. Taher bhai Hamid – Secretary
  • Shk. Mohammed bhai Shk. Abdulhussain bhai Khurrum – Treasurer
  • Shk. Dr. Huzefa bhai Bharmal – Member
  • Shk. Muder bhai Saiger – Member
  • Abid bhai Neemuchwala – Member